Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења зa постављање средства за оглашавање
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења зa постављање средства за оглашавање површине до 2м2 на другој површини

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем  овог Одељења се одобрава постављање средства за оглашавање

Где и како

- Захтев за издавање одобрења за  постављање средства за оглашавање може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање садржи:
- име и презиме и адреса, подносиоца захтева
- назив и седиште правног лица;
- опис локације и
- попис прилога.

 Уз захтев се обавезно прилаже :
-  прописно комплетирана и запечаћена јемствеником техничка документација, односно пројекат средства за оглашавање у три примерка;
- сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство за оглашавање;
сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе у  случајевима када се средство за оглашавање поставља  на објекту који представља  културно добро или  на објекту који ужива статус добра под претходном заштитом, односно у заштићеној просторно културно-историјској целини или у целини која ужива претходну заштиту, само уз сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе.
       -    друге сагласности у складу са посебним законима, зависно од типа и места постављања (у складу са законом којим се уређује заштита од пожара за средства за оглашавање која се прикључују на високонапонску мрежу, сагласност управљача државних путева уколико се средство за оглашавање поставља у заштитном појасу пута, електроенергетска сагласност уколико се средство за оглашавање прикључује на линијски инфраструктурни објекат, сагласност Друштва архитеката и др.);
- копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно корисника постојећег мерног места, уколико се средство за оглашавање напаја електричном енергијом са истог;
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 3.621,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
Подносилац захтева изјављује:
• Да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција код другог органа када је то неопходно за одлучивање и то:
- Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и 
- Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно корисника површине на коју се врши оглашавање или
• Да ће у овом поступку сам прибавити и доставити оверено Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре/Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлуке о оглашавању на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 86/2016);
- Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији града Београда, (“Сл. лист града Београда” бр. 27/09);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).
Одредбом члана 49. Одлуке о оглашавању на територији града Београда прописано је да у случају када се захтев за оглашавање односи на средство за оглашавање чија је површина мања од 2 м2  и које се не налази над јавном површином ( друга површина) дозволу издаје организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете