Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и дељења летака из руке
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и  дељења летака из руке

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем  овог Одељења одобрава се оглашавање путем паноа који носи физичко лице или  дељења летака из руке 

Где и како

Захтев за издавање одобрења  за оглашавање путем паноа који носи физичко лице или  дељења летака из руке  може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

Захтев за издавање одобрења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице или дељења летака из руке, садржи:
- име и презиме и адреса, подносиоца захтева
- назив и седиште правног лица;
- опис локације и
- попис прилога.

Уз захтев се обавезно прилаже :
Доказ о плаћеним административним таксама:
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 3.621,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број  59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Пословни рачун (уговор са банком о отварању рачуна);
- Сагласност власника/корисника површине  на коју се врши оглашавање;
- Фотографски приказ и скица простора са уцртаним местом стајања, траса кретања, место задржавања ( у пет примерака) и
- Примерак средства за оглашавање ( летак) и технички опис (пано).
 
Подносилац захтева изјављује:
• Да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција код другог органа када је то неопходно за одлучивање и то:
- Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и 
- Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се врши оглашавање или
• Да ће у овом поступку сам прибавити и доставити оверено Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре/Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода


Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлуке о оглашавању на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 86/2016 и 126/16);
- Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији града Београда, (“Сл. лист града Београда” бр. 27/09);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'',бр.50/14,77/14,17/15, 61/15 и 96/16, 67/2017 и 85/2018)  и
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).
Одредбом члана 15. Одлуке о оглашавању на територији града Београда прописано је да  се на  јавној 
површини може вршити и оглашавање за сопствене потребе путем средстава за оглашавање које физичко     
лице носи или дели из руке.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете