Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање конзерватора за сладолед и расхладне витрине на површинама за које се не доноси план
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање конзерватора за сладолед и расхладне витрине  на површинама за које се не доноси план

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд

Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање

Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање конзерватора за сладолед и расхладне витрине  на површинама за које се не доноси план 

Где и како

Захтев за издавање одобрења за  постављање  покретних привремених објеката испред малопродајног објекта може се поднети надлежном органу  Управе:

 -       Електронски-Користећи еУслуге овог Портала

 -       Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 

Захтев за издавање одобрења за постављање конзерватора за сладолед и расхладне витрине  на површинама за које се не доноси план,  садржи:

 -       име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;

 -       назив и адресу малопродајног објекта, киоска или мањег монтажног објекта;

 -       опис локације;

 -       време и период коришћења;

 -       врсту и тип покретног објекта  и

 -       попис прилога.

 

 Уз захтев се обавезно прилаже :

 -       доказ о основу коришћења малопродајног објекта, киоска или мањег монтажног објекта;

 -       техничку документацију, у шест примерака, која се састоји од: техничког описа покретног објекта и приказа његовог изгледа;графичког приказа места постављања са уцртаним покретним објектом и објектима у непосредном окружењу у размери 1:50, 1:100 или 1:200 и  фотографског приказа површине на којој се постављање врши, која је припремљена од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације;

 -  сагласности:власника, односно корисника површине на коју се врши постављање и надлежног завода за заштиту споменика културе када се покретни објекат поставља на парцели културног добра и његове заштићене околине, односно на парцели   добра које ужива претходну заштиту или се налази у просторно културно-историјској    целини, односно целини која ужива претходну заштиту и

Доказ о плаћеним  административним таксама:

 -       Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

 -       Општинска административна такса за израду решења у износу од 2.194,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број  59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

  

Подносилац захтева изјављује:

 -         да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави  Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја) 

 -         да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Службени лист града Београда” бр.17/15,43/15 и 71/15)
- Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киосака и тезги који се постављају на подручију градске општине  Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,Палилула,Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица (“Службени лист града Београда”бр.135/16);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  и
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).

Конзерватор за сладолед је индустријски произведен покретни објекат за чување, излагање и продају сладоледа, чија површина не може бити већа од 1,2 m², и може се постављати и користити као самостални објекат када има припадајућу површину од највише 1,0 m² . 
Када се покретни објекат из става 1. овог члана поставља на јавној површини и површини у режиму јавног коришћења, у функцији другог објекта (малопродајног објекта, киоска и мањег монтажног објекта), не може се поставити више од једног покретног објекта.

Расхладна витрина је индустријски произведен покретни објекат за чување и излагање освежавајућих напитака, чија површина не може бити већа од 0,5 m².
Конзерватор за сладолед и расхладна витрина  постављају се на површинама за које се не доноси план и  када се поставља у функцији малопродајног објекта и у функцији  делатности власника, односно корисника грађевинске парцеле.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете