Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање тезги и других покретних привремених објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање тезги и других покретних привремених објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација - QMS-RP-08-018.01

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд

Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање

Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање тезги и других покретних привремених објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација

Где и како

Захтев за издавање одобрења за  постављање тезги и других  покретних привремених објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација може се поднети надлежном органу  Управе:

-       Електронски-Користећи еУслуге овог Портала

 -       Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 

Захтев за издавање одобрења за   садржи:

 -       име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;

 -       назив и адресу ;

 -       опис локације;

 -       време коришћења;

 -       тип, и;

 -       попис прилога.

 

Уз захтев се обавезно прилаже :

 -       техничку документацију, у шест примерака, која се састоји од:

техничког описа покретног објекта и приказа његовог изгледа; графичког приказа места постављања са уцртаним покретним објектом и објектима у непосредном окружењу у размери 1:50, 1:100 или 1:200 и  фотографског приказа површине на којој се постављање врши, која је припремљена од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације;

 -       сагласности субјекта који управља, користи и одржава јавну површину, када се објекат поставља на делу јавне површине;

власника, односно корисника површине на коју се врши постављање и надлежног завода за заштиту споменика културе када се покретни објекат поставља на парцели културног добра и његове заштићене околине, односно на парцели добра које ужива претходну заштиту или се налази у просторно културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту и;

 

Доказ о плаћеним  административним таксама:

- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

- Општинска административна такса за израду решења у износу од 2.194,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број  59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

- Градска административна такса у износу од 4.046,00 динара за сагласност Секретаријата за сабраћај (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини), (број рачуна 840-742241843-03, модел 97 позив на број:27-501-08, прималац: Буџет града Београда);

 

Подносилац захтева изјављује:

-       да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави  Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја);

 -   да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре.

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);

- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);

- Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Службени лист града Београда”бр. 17/15,43/15 и 71/15)

- Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киосака и тезги који се постављају на подручију градске општине  Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,Палилула,Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица (“Службени лист града Београда”бр.135/16);

- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15,61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  и

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете