Служба за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима обавља следеће стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа: 1. Оглашава интерне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места и интерне и јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима и стара се о правилном спровођењу поступка; 2. Припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о правилном спровођењу донесеног кадровског плана; 3. Даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; 4. Пружа стручну помоћ органима у вези са управљањем кадровима и унутрашњим уређењем; 5. Води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у органима; 6. Води евиденцију интерног тржишта рада у органима, помаже државним службеницима у вези с њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у решавању кадровских потреба; 7. Припрема за Владу предлог програма општег стручног усавршавања државних службеника и oрганизује стручно усавршавање сагласно донесеном програму; 8. Обавља стручно-техничке и административне послове за Високи службеничи савет и Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад. Служба обавља и друге послове значајне за управљање кадровима.

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Министарство омладине и спорта


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Министарство омладине и спорта 

Орган задужен за спровођење

Министарство омладине и спорта 

Датум објављивања/ажурирања

28.11.2018. 

Текст конкурса

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство омладине и спорта, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за спорт у Министарству омладине и спорта – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи радом сектора, планира, усмерава и надзире рад запослених у сектору; обавља најсложеније послове из делокруга сектора; припрема план рада сектора, извештај о раду сектора и предлог буџетских средстава за рад сектора; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе из делокруга рада сектора; учествује у раду радних тела Владе; остварује сарадњу из делокруга сектора са другим унутрашњим јединицама у органу, другим органима и организацијама; обавља и друге послове у складу са надлежностима органа прописаних законом и по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и рада на рачунару и најмање девет година радног искуства у струци; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за спорт у Министарству омладине и спорта; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 2.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); доказ о знању енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства омладине и спорта, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.Коментари

Служба за управљање кадровима

http://suk.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011 311 22 45

011 269 66 49

еАнкете