Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за сечу или орезивање стабала
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за сечу или орезивање стабала

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд

Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање

Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава сеча или орезивање стабала

Где и како

Захтев за издавање одобрења за  зта сечу или орезивање може се поднети надлежном органу  Управе:

 -       Електронски-Користећи еУслуге овог Портала;

 -       Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 

Захтев за издавање одобрења за постављање  покретних привремених објеката испред малопродајног објекта садржи:

-       име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;

 -       назив и адресу ;

 -       опис локације;

 -       навести број стабала и врсту;

 -       попис прилога.

 

Уз захтев се обавезно прилаже :

 -       Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

 -       Општинска административна такса за израду решења у износу од 439,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

 -       Акт о условима за изградњу;

 -       Решење о одобрењу за изградњу;

 -       Услови и сагласности ЈКП ''Зеленило-Београд'';

 -       Потврда о пријему документације за изградњу објекта;

 -       Скица или део пројекта са предметним стаблима за сечу и;

 -       фотографије стабала и други  докази.

 

 -       За физичка лица, прилози под тачкама 1, 2 и 8.

 -       За правна лица, прилози под тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 .

 

Напомена:

Административна такса за израду решења се не плаћа када се ради о захтеву за сечу или орезивање стабала на јавној зеленој површини

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10);

Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Сл. лист града Београда” бр.12/01,15/01,11/05, 23/05, 29/07,2/11, 44/14 и 17/15);

Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/ 2017 и 85/2018);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'' 80/92 и 14/93).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете