Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења зa постављање огласне витрине (само зидна)


Назив услуге

Захтев за издавање одобрења зa  постављање огласне витрине (само зидна)  

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд

             Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање

             Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање огласне витрине

Где и како

-       Захтев за издавање одобрења за  постављање огласне витрине може се поднети надлежном органу  Управе:

-       Електронски-Користећи еУслуге овог Портала

-       Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 

 Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање садржи:

-       име и презиме и адреса, подносиоца захтева

-       назив и седиште правног лица;

-       опис локације и

-       попис прилога.

 

 Уз захтев се обавезно прилаже :

-       доказ о плаћеним админстративним таксама;

-       документацију која га легитимише као власника/корисника, односно сагласност   власника/корисника објекта на који се поставља средство за оглашавање;

-        Пројекат средстава за оглашавање у 5 (пет) примерака који израђујe овлашћена пројектна организација и који је прописано комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли.

      Пројекат садржи технички опис, техничке цртеже, статички прорачун и доказ носивости и стабилности одговарајућег конструктивног решења носача средства за оглашавање са  детаљима монтаже носача средства на објекат и монтаже средстава за оглашавање на носач и пројекат електроинсталација за осветљена или просветљена средства за оглашавање, са описом начина промене рекламног садржаја и замене расветних тела;

-       Електроенергетску сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за осветљено или

просветљено средство за оглашавање и

-       Друге сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за

-       Противпожарну заштиту, за ваздушни саобраћај и др.)

 

Уз захтев се по потреби прилаже :

Сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда, када се објекат поставља испред зграде која је утврђена за културно добро, односно која ужива претходну заштиту или се налази у просторној културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту.

 

Подносилац захтева изјављује:

·         Да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција код другог органа када је то неопходно за одлучивање и то:

-        Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и  

-        Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се врши оглашавање или

·         Да ће у овом поступку сам прибавити и доставити оверено Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре/ Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода

 

 Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

 

Правна подлога

-          Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10);

-          Одредбе члана  9, 103. Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр.18/2016).

-       Одлуке о оглашавању на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр.29/07,34/09,16/10 и 44/14)

-       („Службени лист града Београда“ бр.,);

-       Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15 и 61/15)  и

-       Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији града Београда, (“Сл. лист града Београда” бр. 27/09),и

-       Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'' 80/92 и 14/93).

 

            Сходно члану 29. став 2. Одлуке о оглашавању на територији града Београда  у случају када се захтев за оглашавање односи на објекте, односно средства за оглашавање на другој површини ( површина која није јавна, а видљива је са јавне површине и користи се за оглашавање постављањем објекта, односно средстава за оглашавање чија је површина мања од 2m2 и која се не налазе над јавном површином) дозволу издаје организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове.

Огласна витрина може бити само зидна  и поставља се ради излагања и оглашавања (рекламирања) робе ван  пословног простора. Може се поставити у непосредној близини пословног објекта, односно простораКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете