Град Сремска Митровица

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке и студентске домове, ученичке стипендије, студентске кредите и умањење школарине


Назив услуге

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке и студентске домове, ученичке стипендије, студентске кредите и умањење школарине

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Уверење о просечном месечном приходу по члану породице je неопходан документ  ради остваривања права на ученичке и студентске домове, ученичке стипендије, студентске кредите и умањење школарине. 

Где и како

 Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице и обрасце можете преузети:
- из параграфа Оригинални обрасци 
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУслуге или еУправа).
- на шалтерима Услужног центра Града Сремска Митровица, сваког радног дана од 08- 14 часова или у
  месној канцеларији

Испуњен захтев и испуњен и потписан образац изјаве о сагласности за прибављање податка (Образац 1) - могу се предати лично у Градском услужном центру Града Сремска Митровица, на шалтеру брoj 2.

За сва додатна питања:
Контакт телефон: 022/618-262
E-mail: obrazovanje@sremskamitrovica.org.rs

Поред захтева, потребна су следећа документа:

    1. Образац Изјаве, оверена од стране два сведока, ко чини чланове породице.

    2. Потврда о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход.  
 - (период јануар – март за право на ученички дом)
 - (период јануар – јун текуће године за право на студентски дом, ученичке/студентске кредите,
    стипендије и умањење школарине) и то:

·         за запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку
оствареном у наведеном периоду;

·         за кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско  осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период;

     3. за незапослене чланове породице – уверење издато од Националне службе за запошљавање да се лице налазило на евиденцији у наведеном периоду. Уколико је лице примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини надокнаде за наведени период, а за лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, осим Уверења да се не налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослена лица, потребна је и оверена лична изјава  да у наведеном периоду нису остваривали приходе.

      4. Уверење из РГЗ- Служба за катастар непокретности о имовном стању за све пунолетне чланове домаћинства.

     5. Потврда о редовном школовању осталих чланова породице који похађају средњу школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести ознаку „ОШ“ поред имена у обрасцу

     6. Копија индекса  подносиоца захтева као и чланова породице који су студирали  о трошку буџета  за претходну  школску годину. Уколико су били самофинансирајући студенти у тој школској години, потребно је оверити личну изјаву да нису остваривали приходе ни по ком основу у периоду јануар - јун текуће године.

     7. Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице по основу пресуде  о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или оверена лична изјава о висини примања или изостанку примања по овом основу. Личну изјаву може дати родитељ-старатељ за малолетног подносиоца захтева за ђачку стипендију  или сам подносилац захтева уколико је пунолетан;

     8. Уверење  Пореске управе – Филијале Сремска Митровица о евиденцији пореског обвезника  за све пунолетне чланове породице. 

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ бр. 55/96, „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и „Сл. гласник РС“ бр. 18/2016)
Закон о ученичком и студентском стандарду («Службени гласник РС»,бр. 18/2010 и 55/2013)
Правилник о смештају и исхрани ученика и студената («Службени гласник РС»,бр. 36/2010 и 55/2012) Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете