Општина Пријепоље

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)


Назив услуге

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Пријепоље

Одељење локалне пореске администрације 

Опис

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији Општине Пријепоље.

Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
   • Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или очитану личну карту,
   • Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.)
   • Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Где и како

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:

   • Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Трг Братства и Јединства 1, Пријепоље, Шалтер Локалне пореске администрације

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/710-069 .

Правни основ

•  Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. износи и 125/2014-усклађени дин. износи),
•  Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013),
•  Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02............93/12, 47/13, 108/13, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење и 112/2015),
•  Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01,”Службени гласник РС”, број 30/10)Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете