Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање гарантног писма јавном комуналном предузећу, надлежном за обављање сахране незбринутог лица о трошку ГО Нови Београд


Назив услуге

Захтев за издавање гарантног писма јавном комуналном предузећу, надлежном за обављање сахране  незбринутог лица о трошку ГО Нови Београд

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за друштвене делатности

Опис

Издавање гарантног писма у висини просечних трошкова за сахрану без испраћаја према ценовнику ЈКП «Погребне услуге» Београд и Одлукe Скупштине ГО Нови Београд о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета ГО Нови Београд ( «Сл. лист града Беорада »  25/15) ради обављања сахране незбринутог лица о трошку Градске општине Нови Београд

Где и како

Странка подноси захтев  за издавање гарантног  писма надлежном  јавном комуналном предузећу  на шалтер  писарнице Градске општине Нови   Београд.

 

Документа потребна за одлучивање по захтеву:

- извод из МКУ,

- решење/потврда Центра за социјални рад да је преминуло лице или члан уже породице корисник неког од    

  права Центра,

- фотокопија личне карте подносиоца захтева

- фотокопија личне карте преминулог

Правна подлога

-Закон о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“ , бр.  18/16 ) 

-Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/2008; 104/2009; 68/2012 – Одлука УС и 107/2012)

-Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93,    67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС)

Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете