Град Сремска Митровица

Захтев за накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења


Назив услуге

Захтев за накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Захтев за накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог
реда рођења подноси родитељ који жели да оствари поменуто право. 

Где и како

Захтев и образац изјаве о сагласности прибављања података можете преузети:
 - из параграфа Оригинални обрасци 
(до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица и
преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУслуге или еУправа).
-на шалтерима Услужног центра Града Сремска Митровица, сваког радног дана од 08- 14 часова.

Испуњен захтев и испуњен и потписан образац изјаве о сагласности прибављања податка могу се предати у
Градском услужном центру Града Сремска Митровица, на шалтеру брoj 2 лично или путем поште.

Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 123
или у канцеларији 23 сваког радног дана од 07-15 часова.

За осваривање овог права потребна су следећа документа:

-  Фотокопија/ очитана лична карта подносиоца захтева
-   Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
-   Доказ о пребивалишту подносиоца захтева и за дете за које се тражи остваривање права
-   Потврда предшколске установе о упису детета у целодневни, односно полудневни боравак

Правни основ

Закона о опште управном поступку („Сл. гласник  РС“, број: 18/2016),
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС„ број: 16/2002, 115/2005 и 107/2009)Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете