Општина Врњачка Бања

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)
на домаћем или међународном обрасцу

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених на домаћем или међународном обрасцу, подноси заинтересовано лице надлежном органу управе, по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења, користећи доступне начине за подноше захтева ( лично, преко заступника или сервиса е-Управе ). Уз захтев обавезно прилажти доказ о уплаћеној Републичкој административној такси, користећи податке за уплату наведене у рубрици НАПОМЕНА из оргиналног обрасца.

Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до датума издавања извода.

Сагласно чл. 82. Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр. 20/09), изводи из матичних књига немају ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете