Расински управни округ

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седишта управних округа. Уредбом о управним окрузима формирано је 29 управни х округа и одређени називи, седишта и подручја управних округа.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја - Расински управни округ


Назив услуге

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Расински управни округ

Опис

Начелник Расинског управног округа је овластио Дејана Јовца за поступање по захтевима за приступу  информацијама од јавног значаја  у складу са одредбама члана 38. ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10

Где и како

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:

 - у писаној форми на адресу: Расински управни округ Балканска 63; 37 000 Крушевац, односно непосредно у писарници Округа на поменутој адреси. 

 - електронском поштом, е-маил: rasinskiokrug@mts.rs ,

 - усмено, на записник у Стручној Служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву (Дејан Јовац) у канцеларији број 15.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Управном округу. Институција je дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице институције дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управни округ ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Институција је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико институција није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Управни округ, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Дирекције. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Управни округ изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то:
 - страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара;
 - страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара;
 - документ у електронском запису: дискета  20,00 динара,
 - документ у електронском запису: CD  35,00 динара,
 - документ у електронском запису: DVD  40,00 динара;
 - документ на аудио касети 150,00 динара;
 - документ на аудио-видео касети  300,00 динара и
 - претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30,00 динара.

За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико Управни округ не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Управе, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

Корисни линкови

Расински управни округ

Правни основ

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10

Оригинални обрасциКоментари

Расински управни округ

http://rasinskiokrug.org.rs

Балканска 63

037 441 130

-