Град Сремска Митровица

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате - Сремска Митровица


Назив услуге

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате - Сремска Митровица

Орган задужен за спровођење

Град Сремска Митровица
Градска управа за буџет и локални економски развој
Служба наплате прихода
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица 

Опис

С обзиром на то да су у пракси постали све учесталији захтеви пореских обвезника за одобрењем одлагања плаћања пореских обавеза, формулисан је типски захтев који ће олакшати свим категоријама пореских обвезника да се обрате надлежној Управи како би остварити своја права и правне интересе у пореском поступку. Циљ пре свега је пружање правне помоћи странкама, и постизање економичност и ефикасност поступка.

Где и како

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате може се поднети:
 

- Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, на шалтеру за пријем поднесака
 
 писарнице Градских  управа, ул. Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица,
- Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити и послати поштом на адресу:
  Градска управа за буџет и локални економски развој – служба наплате прихода, улица Светог  Димитрија
  број 13 Сремска Митровица.

 Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/615-366.

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацји („Службени гласник РС“, број 80/02........93/12, 47/13, 108/13, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016). Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете