Grad Novi Pazar

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - Gradska uprava Novi Pazar


Naziv usluge

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (pravna lica)

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

Opis

Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu iz 2013. godine, od 01.01.2014. godine, nadležnost jedinica lokalne samouprave više nije da utvrđuju porez na imovinu pravnim licima rešenjem, kao što je to slučaj kod utvrđivanja poreza na imovinu fizičkih lica, već pravna lica vrše samooporezivanje.

S tim u vezi, pravna lica kroz poresku prijavu (obrazac PPI-1) koju podnose nadležnoj Upravi, već utvrđuju sami poresku obavezu, na način utvrđen Zakonom o porezima na imovinu i važećim odlukama donesenim od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, dok je nadležnost Uprave ograničena na kontrolu materijalne i formalne ispravnosti poreske prijave i evidentiranje zaduženja utvrđenog u poreskoj prijavi.

Obavezu podnošenja poreske prijave imaju sva pravna lica za imovinu koju poseduju na teritoriji Novog Pazara, te je rok za utvrđivanje poreza samooporezivanjem i dostavljanje poreske prijave nadležnoj Upravi 31.03. tekuće godine za tu kalendarsku godinu.

Sve naknadne promene od značaja za visinu utvrđene poreske obaveze, pravno lice je dužno da prijavi u roku od 30 dana od dana nastanka promene, te da u tom smislu podnese izmenjenu poresku prijavu sa novim obračunom poreza u skladu sa nastalim promenama. U slučaju izmene poreske obaveze u toku kalendarske godine, poreski obveznik je dužan uz izmenjenu poresku prijavu da dostavi i dokument koji je osnov za izmenu utvrđene poreske obavezeUkoliko do 31.12.2013. godine poreski obveznik nije prijavio predmetnu nepokretnost u svrhu oporezivanja, a za tu činjenicu se sazna nakon ovog datuma, poreska prijava se podnosi na Obrascu PPI-1 (do 31.12.2013.)

Gde i kako

Poresku prijavu poreski obveznici mogu podneti:
  - Preko sajta grada Novog Pazara, izborom eUprava,
  - Lično od strane poreskog obveznika, ovlašćenog lica ili punomoćnika, u prostorijama Uprave, ul.  7. Juli BB Novi Pazar,
  - Obrazac zahteva možete odštampati (paragraf: Originalni obrasci), popuniti.

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 020/ 320 787, lokal 113

Pravni osnov

-  Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011,  93/2012, 99/2013 usklađeni din. iznosi i 125/2014-usklađeni din. iznosi)
-  Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, „Službeni list SRJ“, br. 42/2002 i „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013),
-  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administracji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02....93/12, 47/13, 108/13, 68/2014,   105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015),
-  Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ” broj 33/97, 31/01,”Službeni glasnik RS”, broj 30/10)

Korisni linkovi

http://lpa.novipazar.org.rs  Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete