Grad Novi Pazar

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - Gradska uprava Novi Pazar


Naziv usluge

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (građani)

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

Opis

Obavezu podnošenja poreske prijave imaju sva fizička lica u roku od 30 dana od dana kada steknu određenu nepokretnost koja se nalazi na teritoriji Novi Pazar.

Prilikom podnošenja poreske prijave podnosilac je dužan priložiti:
   • Ličnu kartu na uvid ili fotokopiju lične karte (ukoliko ima stari obrazac lične karte) ili očitanu ličnu kartu,
   • Dokument na osnovu kojeg dokazuje osnov oporezivanja (ugovor, rešenje, presuda, list nepokretnosti i sl.)
   • Projektnu dokumentaciju ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva površina nepokretnosti.

Gde i kako

Poresku prijavu poreski obveznici mogu podneti:
   • Preko sajta grada Novog Pazar, izborom eUprava,
   • Lično od strane poreskog obveznika, ovlašćenog lica ili punomoćnika, u prostorijama Uprave, ul. 7. Juli bb, Novi Pazar,

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 020/320-787 lokal 113.

Pravni osnov

•  Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-usklađeni din. iznosi i 125/2014-usklađeni din. iznosi),
•  Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, „Službeni list SRJ“, br. 42/2002 i „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013),
•  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02............93/12, 47/13, 108/13, 68/2014, 105/2014, 91/2015-autentično tumačenje i 112/2015),
•  Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ” broj 33/97, 31/01,”Službeni glasnik RS”, broj 30/10)

Korisni linkovi

http://lpa.novipazar.org.rsKomentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete