Град Нови Пазар

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину - Градска управа Нови Пазар


Назив услуге

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Орган задужен за спровођење

Град Нови Пазар
Градска управа за наплату јавних прихода

Опис

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији Нови Пазар.

Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
   • Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или очитану личну карту,
   • Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.)
   • Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Где и како

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:
   • Преко сајта града Новог Пазар, избором еУправа,
   • Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. 7. Јули бб, Нови Пазар,

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 020/320-787 локал 113.

Правни основ

•  Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. износи и 125/2014-усклађени дин. износи),
•  Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013),
•  Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02............93/12, 47/13, 108/13, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење и 112/2015),
•  Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01,”Службени гласник РС”, број 30/10)

Корисни линкови

http://lpa.novipazar.org.rsКоментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете