Републичка дирекција за робне резерве

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

Датум објављивања/ажурирања

14.11.2018. 

Орган у коме се радна места попуњавају

Републичка дирекција за робне резерве

Текст конкурса

Републичка дирекција за робне резерве, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за правне послове, звање саветник, Одељење за правне и опште послове и јавне набавке, 1 извршилац.

Опис послова: Врши стручну обраду и вођење предмета у споровима Дирекције и другим управним предметима; врши обраду предмета у реализацији уписа заложних права у корист Дирекције и предузима мере ради заштите права и имовинских интереса Дирекције; врши послове везане за стручну оцену и обраду предмета у реализацији уписа својинских права на непокретностима у корист Дирекције; обављања правне послове везане за право располагања односно коришћења покретне и непокретне имовине Дирекције; учествује у припреми потребне документације за покретање судских спорова, обрађује тужбе, стечајне пријаве, предлоге за извршења и друге поднеске у судским споровима Дирекције; учествује у пословима припреме јавних набавки; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о робним резервама - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

2. Радно место за подршку стручним пословима, звање млађи саветник - приправник, Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе - Одсек за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад, 1 извршилац.

Опис послова: Припрема податкe за израду годишњих програма образовања робних резерви прехрамбених производа; припрема, обрађује реализацију куповине, продаје, чувања, размештаја и позајмица прехрамбених производа; врши непосредну контролу стања роба у сарадњи са инспекцијским службама; израђује податке у вези контроле стања и чувања робних резерви; припрема, обрађује и контролише спровођење уговорних обавеза; врши израду рачуна, књижних писама и обраду примљених рачуна; врши припрему и издавање налога за пријем и отпрему робе; учествује у припреми документације за утужења; припрема и обрађује документацију за књижење; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а, 11000 Београд, са назнаком за радно место под редним бројем 1. „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” и за радно место број 2„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - приправник

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Ивона Дупало, тел: 011-3349-842,069-8249-234, од 10,00 до 13,00 часова.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- сертификат или други доказ о познавању једног светског језика (оверена фотокопија индекса).

За радно место под редним бројем: 2. уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијског и инвалидског осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe дирекцијe за робне резерве: www.rdrr.gov.rs, у делу „Конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: За радно место под редним бројем: 1 радни однос се заснива на неодређено време, док се за радно место под редним бројем 2 радни однос заснива на одређено време и траје једну годину. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада..

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, источно крило, почев од 28. новембра 2018. године, а ради провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Републичкe дирекцијe за робне резерве, Београд, Дечанска 8а, шести спрат, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомене:

*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на web страници Републичкe дирекцијe за робне резерве: www.rdrr.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на националном Порталу еУправа  на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Коментари

Републичка дирекција за робне резерве

-

Дечанска 8а

000

000

еАнкете