Предшколска установа "Јелица Обрадовић" Младеновац

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу чији је оснивач Град Београд

Орган задужен за спровођење

ПУ "Јелица Обрадовић" Младеновац

Опис

Захтев за упис детета у предшколску установу  чији  је оснивач Град Београд може се поднети електронским путем или непосредно у самој установи.

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, старатеља и хранитеља:
- деца узраста до 3 године (јасле);
- деца узраста од 3-5,5 година (вртић);
- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);
- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);
- деца са сметњама у развоју-развојна група.

Где и како

Поступак се покреће подношењем захтева предшколској установи.

Захтев за упис детета у предшколску установу може се поднети путем електронске услуге на националном Порталу еУправа Републике Србије (www.euprava.gov.rs).

Коришћењем ове електронске услуге, на основу унетих података, систем еУправе аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, без одласка у институције и чекања у редовима.

Уколико се захтев подноси непосредно, уз сагласност подносиоца, запослени у предшколској установи ове податке прибавља електронским путем, по службеној дужности.

Када подносилац сам прибавља документацију?

Уколико захтев за упис детета у предшколску установу није поднет путем електронске услуге на националном Порталу еУправа Републике Србије (www.euprava.gov.rs) и подносилац није сагласан да запослени у предшколској установи податке из матичних књигa рођених и податке о радноправном статусу прибави по службеној дужности. Линк за списак потребне документације налази се у одељку: Документа институције.

Уколико се дете уписује по основу неког од приоритета или специфичности, потребна документација се прибавља у надлежним институцијама и непосредно се пoдноси предшколској установи. Уз захтев за упис прилажу се:

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
- правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског  права
- извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:
- потврда надлежне здравствене институције

1.4. За тешко оболелу децу:
- потврда изабраног педијатра

1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
- решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6. За децу тешко оболелих родитеља:
- решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7. За остале осетљиве категорије:
- решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8. За лица на одслужењу казне:
- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

2. Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

2.1. За запослене 
- потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис.

2.2. За уметнике: 
- решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника.

2.3. За студенте 
- потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4. За пољопривреднике 
- уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО.

2.5. За родитеље запослене у иностранству 
- потврда о запослењу коју је оверио судски тумач;

2.6. За пензионере 
- решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО.

3. Oстало:

Уколико подносилац не припада ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесе релевантну документацију којом доказује наведени статус. За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Образац захтева може се преузети доле у тексту под Оригинални обрасци и попунити и предати у писарници, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Правни основ

Члан 97. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 (аутентично тумачење) и 68/2015);
Чл. 13-14. Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, број 18/2010);
Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/2011);
Статут предшколске установе.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа "Јелица Обрадовић" Младеновац

-

Боже Дамјановића 77

011/8230-159

-

еАнкете