Град Сремска Митровица

Издавање уверења о слободном брачном стању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о слободном брачном стању

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА-
Трг Светог Димитрија 13 Сремска Митровица

Опис

Уверење о слободном брачном стању издаје се лицу, које је уписано у матичну евиденцију рођених Града Сремска Митровица, као доказ да није закључио брак, ради склапања брака или у друге сврхе.

Где и како

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању можете поднети:
- Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру  Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ПРИЛОЗИ - (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе, или их уз свој изричит пристанак прибавља странка) :

- Извод из матичне књиге венчаних (МКВ) са уписаном чињеницом престанка брака (само за разведене)
- Извод из матичне књиге умрлих (МКУ) - само за удовице/удовце,
- Важећа лична карта на увид,
- уплатницa о уплаћеној такси на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број 97 75234 у корист Буџета
  Републике Србије у износу од 1.150,00 рсд,
- уплатницa о уплаћеној градској административној такси на ж.р.840-742241843-03, позив на број  97
  75234 у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 300,00 рсд.

 НАПОМЕНА: Детаљније информације, о томе шта је све потребно приложити уз попуњен образац захтева могу се добити и на телефон 022/610-566 локал 143.

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена  лица са територије АПКиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70%

Правна подлога

Породични закон ("Службени гласник РС" број 18/05 и 72/11)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете