Grad Novi Pazar

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga - Gradska uprava Novi Pazar
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga 

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda 

Opis

Svrha postupka je regulisanje: kredita kod banke, dobijanja vize, učešća na tenderu, ostalo.

Pravo na izdavanje uverenja o stanju poreskog duga ima obveznik i lice koje priloži dokaz o uplati administrativne takse i ovlašćenje.

Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obeznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika i punomoćnika i po okončanju administrativnog postupka donosi se uverenje o stanju poreskog duga u svrhu ostvarivanja gore pomenutih prava.


Gde i kako

Zahtev se podnosi Upravi za naplatu javnih prihoda, za područje grada, radnim danima od 7:30 do 15:00 časova..
Formu Zahteva možete preuzeti dole u nastavku teksta u delu "Originalni obrasci".

TAKSA

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar
Svrha uplate : Administrativna taksa
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
Račun: 840-742241843-03
Poziv na broj: 97 67-075
Iznos: 200,00   

Korisni linkovi

lpa.novipazar.org.rs

Pravni osnov

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02,...,105/14, član 163. stav 3.)
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnikRS“, br. 30/10, član 161.) Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete