Град Нови Пазар

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга - Градска управа Нови Пазар
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга 

Орган задужен за спровођење

Град Нови Пазар
Градска управа за наплату јавних прихода 

Опис

Сврха поступка је регулисање: кредита код банке, добијања визе, учешћа на тендеру, остало.

Право на издавање уверења о стању пореског дуга има обвезник и лице које приложи доказ о уплати административне таксе и овлашћење.

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника и пуномоћника и по окончању административног поступка доноси се уверење о стању пореског дуга у сврху остваривања горе поменутих права.


Где и како

Захтев се подноси Управи за наплату јавних прихода, за подручје града, радним данима од 7:30 до 15:00 часова..
Форму Захтева можете преузети доле у наставку текста у делу "Оригинални обрасци".

ТАКСА

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
Сврха уплате : Административна такса
Прималац: Буџет града Новог Пазара
Рачун: 840-742241843-03
Позив на број: 97 67-075
Износ: 200,00   

Корисни линкови

lpa.novipazar.org.rs

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/02,...,105/14, члан 163. став 3.)
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласникРС“, бр. 30/10, члан 161.) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете