Grad Novi Pazar

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga - Gradska uprava Novi Pazar
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga - Gradska uprava Novi Pazar

Org��n zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

Nadzorni organ

Uprava javnih prihoda grada Novog Pazara

Opis

Svrha postupka je ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, ostvarivanje prava na dečiji dodatak, usvajanje deteta, oslobađanje plaćanja sudskih troškova, ostvarivanje prava na subvenciju komunalinih usluga, regulisanje stambenog pitanja, otkupa stana, prodaje stana, ostvarivanje prava na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a pri kupovini prvog stana, dobijanje vize, regulisanje kredita kod banke, otpusta iz državljanstva i dr.

Pravo na izdavanje uverenja o stanju poreskog duga ima obveznik i lice koje priloži dokaz o uplati administrativne takse i ovlašćenje.

Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obeznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika i punomoćnika i po okončanju administrativnog postupka donosi se uverenje o stanju poreskog duga u svrhu ostvarivanja gore pomenutih prava.

Gde i kako

Zahtev možete podneti elektronskim putem ukoliko posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat kreirajte korisnički nalog na Portalu eUprava i pokrenite uslugu na dugme "eUsluga" (na početku i kraju ovog teksta). Ukoliko ste na ovaj način odlučili da podnesete Zahtev, Uverenje o stanju poreskog duga preuzimate lično u Upravi za naplatu javnih prihoda.

Zahtev možete podneti i lično Upravi za naplatu javnih prihoda, za područje grada, radnim danima od 7:30 do 15:00 časova. Formu obrasca za ovakav način podnošenja zahteva možete preuzeti dole u odeljku "Originalni obrasci"

Taksa

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar
Svrha uplate : Administrativna taksa
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
Račun: 840-742241843-03
Poziv na broj: 97 67-075
Iznos: 200,00 

NAPOMENA: Taksa se ne plaća u sledećim slučajevima:

     1. Ostvarivanje prava na socijalnu pomoć,
     2. ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć,
     3. ostvarivanje prava na dečiji dodatak,
     4. usvajanje deteta

Korisni linkovi

lpa.novipazar.org.rs

Pravni osnov

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02,...,105/14, član 163. stav 3.)
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnikRS“, br. 30/10, član 161.)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete