Grad Novi Pazar

Zahtev za izdavanje uverenja/potvrde iz biračkog spiska
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za izdavanje uverenja/potvrde iz biračkog spiska

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje za opštu upravu

Opis

Birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi evidencija građana koji imaju biračko pravo i služi samo za izbore.

Gde i kako

U jedinstveni birački spisak koji se vodi za teritoriju Grada Novi Pazar upisuju se sva punoletna, poslovno sposobna lica koja imaju prebivalište na teritoriji Grada. Informacija o tome da li je lice upisano u birački spisak može se dobiti na telefon 020/313-644 lok. 141.

NAPOMENA: Birač može biti upisan samo na jednom mestu u u birački spisak.

Taksa

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar
Svrha uplate : Uverenje/potvrda iz biračkog spiska
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
Račun: 840-742241843-03
Poziv na broj: 97 67-075
Iznos: 100,00 

Korisni linkovi

Za proveru da li ste upisani u birački spisak možete koristiti sledeći link:  UPIT U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

Pravna podloga

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 104/09 i 99/11)
Uputstvo o sprovođenju zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ broj 15/12)

Napomena vezano za dostavljanje fotokopije lične karte

Ukoliko imate staru ličnu kartu trebalo bi dostaviti fotokopiju (skeniranu) prve četiri strane.
Ukoliko posedujete novu ličnu kartu bez čipa dovoljno je dostaviti fotokopiju (skeniranu) obe strane lične karte.
Ukoliko posedujete novu ličnu kartu sa čipom neophodno je dostaviti podatke očitane aplikacijom ČELIK (Čitač elektronske lične karte). Ova aplikacija se može preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova.

Napomena, za korišćenje ove aplikacije neophodan vam je  čitač smart kartica.Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete