Град Сремска Митровица

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правнa лица)


Назив услуге

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)  

Орган задужен за спровођење

Град Сремска Митровица
Градска управа за буџет и локални економски развој
Служба наплате прихода
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица

Опис

Изменама и допунама Закона о порезима на имовину из 2013. године, од 01.01.2014. године, надлежност јединица локалне самоуправе више није да утврђују порез на имовину правним лицима решењем, као што је то случај код утврђивања пореза на имовину физичких лица, већ правна лица врше самоопорезивање.

С тим у вези, правна лица кроз пореску пријаву (образац ППИ-1) коју подносе надлежној Управи, већ утврђују сами пореску обавезу, на начин утврђен Законом о порезима на имовину и важећим одлукама донесеним од стране Скупштине јединице локалне самоуправе, док је надлежност Управе ограничена на контролу материјалне и формалне исправности пореске пријаве и евидентирање задужења утврђеног у пореској пријави.

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва правна лица за имовину коју поседују на територији Сремске Митровице, те је рок за утврђивање пореза самоопорезивањем и достављање пореске пријаве надлежној Управи 31.03. текуће године за ту календарску годину.

Све накнадне промене од значаја за висину утврђене пореске обавезе, правно лице је дужно да пријави у року од 30 дана од дана настанка промене, те да у том смислу поднесе измењену пореску пријаву са новим обрачуном пореза у складу са насталим променама. У случају измене пореске обавезе у току календарске године, порески обвезник је дужан уз измењену пореску пријаву да достави и документ који је основ за измену утврђене пореске обавезе.

 

Уколико до 31.12.2013. године порески обвезник није пријавио предметну непокретност у сврху опорезивања, а за ту чињеницу се сазна након овог датума, пореска пријава се подноси на Обрасцу ППИ-1 (до 31.12.2013.) 

Где и како

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:

-Преко сајта града Сремска Митровица, избором еУправа, у делу Локална пореска администрација,
-Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Службе,
 ул.  Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица,
-Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити и послати поштом на адресу:
 Градска управа за буџет и локални економски развој – служба наплате прихода, улица Светог  Димитрија
 број 13 Сремска Митровица.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/615-355, локал 14.


Правни основ

-Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011,  93/2012, 99/2013

 усклађени дин. износи и 125/2014-усклађени дин. износи)

-Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 и

 „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013),

-Закон о пореском поступку и пореској администрацји („Службени гласник РС“, број 80/02....93/12, 47/13, 108/13,

 68/2014,   105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015),

-Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01,”Службени гласник РС”, број 30/10),

-Одлука о градским управама (“Службени лист града Сремска Митровица”, број 15/12, 1/14 и 3/14). Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете