Град Сремска Митровица

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)


Назив услуге

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)  

Орган задужен за спровођење

Град Сремска Митровица
Градска управа за буџет и локални економски развој
Служба наплате прихода
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица
 

Опис

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену
непокретност која се налази на територији Сремске Митровице.
Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
-Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или
 очитану личну карту,
-Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.),
-Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Где и како

 Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:
-Преко сајта града Сремска Митровица, избором еУправа, у делу Локална пореска администрација
-Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Службе,
 ул. Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица,
-Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити и послати поштом на адресу:
 Градска управа за буџет и локални економски развој – служба наплате прихода, улица Светог  Димитрија
 број 13
 Сремска Митровица.

 Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/615-355, локал 14, 15 и 26 и 022/615-366 (директан број).

 

Правни основ

-Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
 99/2013-усклађени дин. износи и 125/2014-усклађени дин. износи),
-Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002
 и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
 57/2012 и 47/2013),
-Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02............93/12,
 47/13, 108/13, 68/2014
, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење и 112/2015),
-Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01,”Службени гласник РС”, број 30/10),
-Одлука о градским управама (“Службени лист града Сремска Митровица”, број 15/12, 1/14 и 3/14). Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете