Grad Novi Pazar

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Novi Pazar
Gradska uprava Novi Pazar
Odeljenje za informisanje

Nadzorni organ

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Opis

Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Gde i kako

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja se može podneti nadležnom organu uprave:

- elektronski - za korisnike koji imaju kreiran nalog na ovom Portalu eUprava (zahtev pokrećete pritiskom na dugme "eUsluga" na početku ili na kraju ovog teksta)
- ili obrazac zahteva možete i sami odštampati, popuniti i poslati poštom
- ili lično na šalteru Gradske uprave Novi Pazar

Napomena:

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan, dok se kopija dokumenta koja sadrži traženu informaciju izdaje uz naknadu nužnih troškova izrade kopije.

Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organ obračunava troškove.

Troškovi su utvrđeni Uredbom Vlade Republike Srbije o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Sl glasnik RS“, br. 8/06) i to:

Kopija strane A4 formata iznosi 3 dinara, A3 formata 6 dinara, CD 35 dinara, diskete 20 dinara, DVD 40 dinara, audio kasete 150 dinara, video kasete 300 dinara, pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara.

Iznos ukupnih troškova uplaćuje se na žiro račun Budžeta Republike Srbije br. 840-742328-843-30 sa pozivom na broj 97 59-013.

Od obaveza plaćanja naknade oslobođeni su:
- novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva,
- udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja,
- sva lica kada se tražena infomacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine.

Detaljne infomacije možete dobiti na telefon: 020/317-753 ili putem adrese elektronske pošte: informisanje@novipazar.org.rs.

Pravna podloga

Zakon o slobodnom pristupu infomacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS” br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete