Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Издавање личних карата


Назив услуге

Лична карта

Орган задужен за спровођење

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Опис

Лична карта је јавна исправа којом грађани Републике Србије доказују идентитет.
У складу са законом, лична карта служи и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане.
Ако је то одређено међународним уговором, лична карта може да служи и као путна исправа.

За издавање нове личне карте потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта, при чему је уз исти неопходно ставити на увид следећа документа:

1. претходно издату личну карту или (уколико је изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ( нпр. пасош или возачку дозволу);
2. оригинал извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09);
3. оргинал уверење о држављанству Републике Србије;
4. оригинал извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена приликом склапања брака), издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09);
5. по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм (која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти) за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта;
6. доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте.

• накнада за образац личне карте
уплатилац:име, презиме и адреса
сврха:образац личне карте
прималац:НБС
износ:928,80
жиро рачун:980-333-07
позив на број:100041150 (позив на број за све општине у Србији)

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац личне карте

 

накнада за израду личне карте
уплатилац:име, презиме и адреса
сврха:трошкови техничке израде
прималац:МУП Р Србије
износ:226,00
жиро рачун:Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број:без позива на број и модела

Одређивање позива на број по општинама

 

НАПОМЕНА:

Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије подносилац захтева за издавање биометријске личне карте ставља на увид само приликом првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца захтева. 

- Грађани се приликом подношења захтева за издавање личне карте изјашњавају да ли желе личну карту са чипом или без чипа.
- Грађани који изаберу личну карту на обрасцу у који је уграђен микроконтролер (чип), нису у обавези да приликом промене адресе пребивалишта подносе захтев за издавање нове личне карте и поново плаћају накнаде за издавање исте, док грађани који поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе пребивалишта подносе и захтев за издавање нове личне карте.
- Због повећања ПДВ-а са 18% на 20% промењена је цена обрасца личне карте, тако да износи 928,80 динара. 

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о личној карти (“Сл. гласник Р Србије“ бр. 36/11) прописано је да лична карта издата пре дана почетка примене Закона о личној карти (“Службени гласник Републике Србије“ број 62/06), важи до рока наведеног у личној карти, а најдуже до 31.12.2016. године – до ког рока важе и личне карте издате након почетка примене наведеног Закона о личној карти, чији је рок важења 27. јули 2011. године.

Лична карта издата на старом обрасцу, у коју је уписан рок важења 27. јули 2011. године, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о личној карти важи до 31.12.2016. године. 

Издавање биометријске личне карте малолетном лицу

    - Малолетно лице старије од десет година живота (дете) има право, али не и обавезу да поседује личну карту;

  - За малолетно лице, захтев за издавање личне карте подноси један од родитеља уз писмену сагласност другог родитеља; 

  - Малолетном лицу старијем од 16 година издаће се лична карта и без сагласности другог родитеља, уколико тај родитељ не врши родитељско право;

  - Детету ће се издати лична карта и без сагласности другог родитеља уколико тај родитељ не врши родитељско право, уз потврду надлежног органа старатељства да је издавање личне карте у интересу детета; 

  - Уз захтев за издавање прве личне карте малолетном лицу, родитељи су дужни да прилажу сва документа, као и у случају подношења захтева за издавање личне карте пунолетом лицу, осим личне карте, будући да је малолетно лице исту не поседује.

  Где и како

  Полицијске управе или полицијске станице Министарства унутрашњих послова Републике Србије

  Правна подлога

  Закон о личној карти, “Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, 36/2011  Коментари

  Министарство унутрашњих послова Републике Србије

  http://www.mup.gov.rs

  Булевар Михајла Пупина 2

  + 381113062000

  -

  еАнкете