Општина Врњачка Бања

Конкурс за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 2016. години - Општина Врњачка Бања


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Спровођење Конкурса за доделу средстава за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Где и како

Пријава на Конкурс подноси се писарници Општинске управе општине Врњачка Бања -канцеларија бр.1, (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

 - пријаву на конкурс (образац бр.1)

 - програм са којим се конкурише у прописаној форми који обавезно садржи: кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план;

 - уверење (потврда, извод, решење) да је удружење уписано у регистар надлежног органа;

 - оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

 - одлуку надлежног органа о усвајању програма или пројекта за 2016. годину са којим се конкурише;

 - фотокопију финансијског извештаја за предходну годину који је предат надлежним органима и извештај о стању рачуна који је издат после датума објављивања конкурса; (обавезно достављају сва удружења која су регистрована у 2015. години и раније)

 - уверење Агенције за привредне регистре или друге овлашћене институције да удружењу у року од две године пре објављивања конкурса није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; (обавезно достављају сва удружења која су регистрована у 2014. години и раније)

 - потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим евентуалним партнерима на програму;

 - доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације ако се пројекат тако реализује;

 - евентуалне препоруке експерата из области на коју се односи програм.

Правни основ

Закон о удружењима („Сл.гласник Републике Србије“, број 51/09 )Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете