Општина Врњачка Бања

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање годишњих програма спортских организација из буџета општине Врњачка Бања за 2016. годину


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање годишњих програма спортских организација из буџета општине Врњачка Бања за 2016. годину

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Спровођење Конкурса за доделу средстава за финансирање спортских организација.

Где и како

Спровођење Конкурса за доделу средстава за финансирање спортских организација.

Пријава на Конкурс подноси се писарници Општинске управе општине Врњачка Бања -канцеларија бр.1, (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs .

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

 - да су уписани у одговарајући регистар у складу са Законом о спорту ( копија решења регистрације Агенције за привредне регистре и Завода за спорт и медицину спорта)
 - да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом о спорту није другачије одређено,
 - да имају седиште на територији Општине Врњачка Бања,
 - да су директно одговорни за реализацију програма,
 - да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана,
 - да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности који су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту,
 - да располажу капацитетима за реализацију програма,
 - да је спортска грана којом се бави спортска организација препозната од стране Министарства омладине и спорта као спортска грана од посебног значаја за Републику Србију,
 - да је спортска организација члан националног гранског спортског савеза који је препознат од стране државе као национални грански спортски савез који јe задужен за ту грану спорта,
 - да су уредно и у потпуности правдали буџетска средства за протеклу годину,
 - копија књига чланова спортског удружења,
 - уговор о професионалном, хонорарном или волонтерском ангажовању или Одлука о именовању ако је тренер члан клуба, као и копија Законом предвиђене дипломе или копија лиценце,
 - уговор о закупу простора или копија власничког листа, ако је спортска организација власник објекта, као и списак спортске опреме,
 - записник са последње Изборне годишње скупштине,
 - записник са последње редовне годишње скупштине,
 - одлука о висини чланарине,
 - копија завршног рачуна за претходну годину,
 - копија записника Надзорног одбора или другод органа у складу са Законом и
 - остала документација која је наведена у Правилнику о критеријумима оцењивања годишњих и посебних програма.

Правни основ

Закон о спорту („Сл.гласник Републике Србије, број 24/2011, 99/2011 )Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете