Град Сремска Митровица

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета


Назив услуге

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица 

Опис

Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одстуства и одсуства са рада ради неге детата. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца уз припадајућу документацију и по окончању управног поступка доноси се решење о признавању наведеног права које се доставља породиљи и послодавцу путем препоручене поште. На првостепено решење може се уложити жалба уколико подносилац захтева није задовољан одлуком управног органа, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Где и како

Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете преузети:
- из параграфа „Оригинални обрасци“ конкретне услуге
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУслуге или еУправа.
- на шалтерима  Услужног центра Града Сремска Митровица
Трг Светог Димитрија 13, где се врши и предаја
  захтева и потребне документације.

Потребна документација:
 1.      Дознака лекара – Извештај о привременој спречености за рад
 2.      Изводи из матичне књиге рођених за сву децу
 3.      Фотокопија здравствене књижице мајке
 4.      Решење послодавца о признавању права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета
 5.      Уговор о раду
 6.      Решење о распоређивању на радно место
 7.      Фотокопија радне књижице
 8.      Евиденциони лист
 9.      Образац М 3А, М 4 којим је извршена пријава осигурања
10.    Потврда послодавца о дужини радног односа непрекидно пре остваривања права на породиљско одсуство
11.    Потврда послодавца о висини основне зараде запослене по основу времена проведеног на раду за сваку
       пуну годину рада
12.    Обрачун зараде који је послодавац дужан да достави запосленом у складу са Законом, за последњих
      12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство са рада
13.    Извештај – изводи банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно
14.    Решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и
      инвалидско осигурање за последњих 12 месеци који претходе месецу у којем је започето коришћење одсуства
15.    Решење надлежног органа о привременом затварању радње
16.    Извешђтај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло после уписа
       у матичну књигу
17.    Фотокопија решења АПР

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је 
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прикупљање података)

 
Рок за решавање предмета је 30 дана, а у случају потребе допуне документације додатним доказима,
рок се продужава на 60 дана. 

Све Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 110 или у Градском услужном центру.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10 и 18/16);
Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92);
Глава II, III и IV упутства о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-исправка);
Одлука о локалним административним таксама;
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09;
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02,80/04,123/04,17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11-УС). Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете