Град Сремска Митровица

Захтев за остваривање права на дечији додатак


Назив услуге

Захтев за остваривање права на дечији додатак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Надзорни орган

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Опис

Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатељ, хранитељ , усвојитељ који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког фонда за здравствено осигурање, за прво четворо деце по реду рођења у породици, под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева у складу са законом о Финансијској подршци породици са децом.

Где и како

Захтев за остваривање права на дечији додатак подноси се на прописаном обрасцу ДД-1. Уз захтев се достављају подаци о другим члановима породице на обрасцу ДД-1а и подаци о деци на хранитељству и старатељству на обрасцу ДД-1б, а све у у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.

Обрасци захтева се могу одштампати (из параграфа Оригинални обрасци – доле испод овог текста).

Предаја захтева може се извршити сваког радног дана (од 07:30 до 14:00 часова) преко писарнице градског услужног центра, Трг Светог Димитрија 13 Сремска Митровица. Приликом предаје захтева, странка је дужна да га комплетно попуни и приложи потребну документацију.

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже :


1. Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици,

2. Уверење да је држављанин републике србије,

3. Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта,

4. Фотокопију своје оверене здравствене књижице,

5. Потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана
    заједничког домаћинства који остварује приходе,

6. Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из
    места рођења и становања,

7. Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања

8. Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста(основна и средња школа),

9. Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су(извод из земљишних
    књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење републичког
    геодетског завода, уговор о коришћењу стана),

* 10. Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање ,

* 11. Акт о разврставању за дете ометено у развоју ,

* 12. Акт о продужењу родитељског права ,

* 13. Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља ( извод из матичне књиге уимрлих
    за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне
    заједнице ,одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу
    неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),

* 14. Докази о незапослености(уверење и радна књижица),

* 15. Докази о старатељству или хранитељству(акт надлежног органа старатељства),

* 16. Фотокопију картице текућег рачуна ( обе стране )

* Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса

Рок за решавање предмета је 30 дана, а у случају потребе допуне документације додатним доказима, рок се продужава на 60 дана.

Контакт телефон за ближе информације: 022/610-566 лок.109

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.Гласник РС", бр.16/02, 115/05 и 107/09)

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
(Сл. гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11-УС)

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и ("Сл.Гласник РС", бр.30/10)Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете