БРИСАТИ


Назив услуге

Приступ информацијама од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Управа за заједничке послове републичких органа

Опис

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Где и како

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке послове републичких органа може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Захтев се подноси писмено слањем захтева:
 
1. поштом на адресу Управе, ул. Немањина 22-26, Београд,
2. факсом на број 011/ 3616-615 или
3. електронском поштом на e-mail informacijeodjavnogznacaja@uzzpro.gov.rs.
 
Постоји образац за подношење захтева, али Управа ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.
Управа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су информације заправо захтеване.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке послове републичких органа може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
етаљније се можете информисати и преузети потребна документа на интернет презентацији Управе, на страници: Информације од јавног значаја.БРИСАТИ

-

БРИСАТИ БРИСАТИ

-

-