Општина Врњачка Бања

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пружање информације на основу Закона о доступности информација од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Одељење за стручне послове органа општине

Опис

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Где и како

Странка на писарници Општинске управе општине Врњачка Бања, подноси захтев на обрасцу прописаном од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  као и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Након тога захтев долази у процес обраде, при чему је надлежно Одељење дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа, осим када се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, најкаснији у рок за поступање је 48 сати од пријема захтева.

Уколико из оправданих разлога није могуће поступити по поднетом захтеву у наведеним роковима потребно је тражиоца информације,  у року од  седам дана од дана пријема захтева, обавести о  одређењу накнадног рока, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоц бити обавештен о поседовању информације, стављању на увид документа који садржи тражену информацију, издавања, односно упућивања  копије тог документа.

Захтев се подноси без таксе.

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете