Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Допуна података у матичној књизи рођених / венчаних / умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Допуна података у матичној књизи рођених / венчаних / умрлих 

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ МАТИЧАРА

Опис

Одељење за послове опште управе обавља послове који се односе на унапређење организације рада и модернизацију Градске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе, послове личних стања грађана, вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књига држављана, издавање јавних уверења на основу евиденција које се воде и остале послове матичара, послове превођења на језицима народности који су у службеној употреби у Граду, нормативно правне послове, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и именованих лица која остварују права из радног односа, односно за постављена лица која су у радном односу, врши контролу над применом прописа о канцеларијском пословању у Градској управи за изворне послове, издавање радних књижица грађанима, оверу потписа, преписа и рукописа.

Одељење за послове опште управе обавља и друге послове из своје надлежности у складу са законом, одлукама Града и другим актима.

Где и како

 Захтев можете поднети електронски (дугме еУслуга). 

У току подношења захтева неопходно је да приложите:
 - Извод из МКР/МКВ/МКУ у којима нису уписани поједини подаци (само за рођене/венчане/умрле на територији других градова/општина)
 - Извод из МКР/МКВ/МКУ и други документ који служи као доказ за допуну (само за рођене/венчане/умрле на територији других градова/општина)
 - Лична карта
 - Изјава сведока 

Након попуњене пријаве добићете податке за уплату таксе и накнаде ( Републичка административна такса 800 динара и Накнада за услуге Градске управе града Зрењанина 150 динара).

Правни основ

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС, бр. 20/09")

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС, бр. 109/09, 4/10 и 10/10")


Корисни линкови

www.zrenjanin.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете