Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Активна геодетска референтна основа Србије - АГРОС


Назив услуге

 Активна геодетска референтна основа Србије - АГРОС

Орган задужен за спровођење

 РГЗ

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

 Активна геодетска референтна основа Србије (АГРОС), подразумева перманентни сервис прецизног сателитског позиционирања на територији Републике Србије.

Успостављањем АГРОС остварен је неопходан услов за превазилажење проблема који се односе на референтне геодетске основе у Републици Србији и створени су услови који омогућавају:

Реализацију и одржавање геодетског референтног оквира Републике Србије,

 • Реализацију, контролу квалитета и унификацију датума геодетске основе државног премера,
 • Позиционирање детаљних тачака државног премера при изради и одржавању катастра непокретности,
 • Позиционирање за потребе израде свих врста топографско-картографских подлога,
 • Реализација геодетских контролних мрежа као и друге врсте позиционирања при пројектовању, изградњи и експлоатацији грађевинских и других врста инжењерско-техничких радова,
 • Прецизно праћење возила јавних служби и привредних објеката,
 • Праћење и изучавање геодинамичких феномена,
 • Дистрибуција тачног мерења.

АГРОС, сагласно пројекту, састоји се из:

ГПС сегмента, којег чине 32 перманентне станице,

 • Комуникационог сегмента и
 • Корисничког сегмента.

Мрежа је успостављена у фазама од 2002. године до закључно 05.12.2005. године, а 16.12.2005. године почиње економско коришћење сервиса АГРОС.

Тренутни сервиси (кориснички сегмент) који се могу користити приказани су у табели.

АГРОС сервиси

Ред.бр.

Сервис

Тачност [м]

Опис

1.

АГРОС РТК

0.02 - 0.03

Позиционирање применом кинематичке методе

2.

АГРОС ДГПС

0.5 - 3.0

Позиционирање применом диференцијалне методе

3.

АГРОС ПП

0.01

Позиционирање применом статичке методе


Где и како

 

Процедура пријављивања корисника за коришћење сервиса АГРОС

1. Будући корисник пријављује се попуњавањем пријаве (видити секцију линкови при дну стране: Регистрација (правна лица).

2. У року од највише 3 дана од дана пријема пријаве Републички геодетски завод (РГЗ) обавештава будућег корисника о решењу захтева.

3. Након доношења решења будући корисник доставља РГЗ-у следећа документа:

  Копија решења ПИБ. Копију решења о регистрацији фирме. Копију доказа о исправности мерила које није старије од две године.

  Након достављања поменутих докумената корисник потписује уговор са РГЗ, након чега се кориснику отвара налог са жељеним корисничким именом.

  У случају коришћења ограниченог броја часова (10, 20 или 50):

   РГЗ Сектор за основне геодетске радове (ОГР) издаје рачун сагласно одабраној опцији. Након уплате и достављања доказа о уплати налог постаје активан.

   У случају коришћења по минути или АГРОС ПП на крају сваког месеца РГЗ ОГР кориснику доставља рачун који мора да измири у року од 5 дана.

   Линкови:

   Државна тригонометријска мрежа у систему WГС84

   Контакт:

   огр@ргз.гов.рс

    

   Преузмите датотеке:

   Опис сервиса перманентних станица

   Упутство АГРОС (текст_з22.12.05)

   Упутство за преузимање података са АГРОС сервера

   Упутство за контролу рада корисника у мрежи перманентних станица Србије-АГРОС

   Правна подлога

    

   Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)   Коментари

   Републички геодетски завод

   http://www.rgz.gov.rs

   Булевар војводе Мишића 39

   +381 11 / 265-05-38

   +381 11 / 265-22-22

   еАнкете