Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Инфо центар за катастар непокретности Београд


Назив услуге

 Инфо центар за катастар непокретности Београд

Орган задужен за спровођење

 РГЗ

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

 

Инфо центар за катастар непокретности Београд

Информациони центар Центра за катастар непокретности формиран је ради унапређења услуга Републичког геодетског завода и путем истог корисници могу лакше доћи до:

 • Информације о потребној документацији
 • Помоћи за попуњавање образаца ради подношења захтева
 • Информације о кретању и статусу предмета у писарници, подаци из базе КнWеб
 • Информације о раду Служби за катастар непокретности на територији града Београда

Службе које припадају Центру за катастар непокретности Београд су:

 • Барајево
 • Вождовац
 • Врачар
 • Гроцка
 • Звездара
 • Земун
 • Лазаревац
 • Младеновац
 • Нови Београд
 • Обреновац
 • Палилула
 • Раковица
 • Савски венац
 • Сопот
 • Стари град
 • Сурчин
 • Чукарица

Информације се могу добити на телефоне:

 • +381 (0) 11 6355-600,
 • +381 (0) 11 6355-601,
 • +381 (0) 11 6355-602,
 • +381 (0) 11 6355-603,
 • +381 (0) 11 6355-604.

И на е-маил адресу:

cknbgd.info@rgz.gov.rs

Радно време инфоцентра је од 8.00-15.30 часова

Центар за катастар непокретности Београд

Правна подлога

 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)Коментари

Републички геодетски завод

http://www.rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

еАнкете