Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Корак по корак до уписа у катастар


Назив услуге

 Корак по корак до уписа у катастар

Орган задужен за спровођење

 РГЗ

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

 

Корак по корак до уписа у катастар непокретности

Намера овог водича је да корисницима пружи основне информације у вези са поступком уписа непокретности и права на непокретностима у катастар непокретности.

 

Објашњења и упутства у овом водичу дата су за неке типичне и опште случајеве.

Неопходни кораци:

 

1.

Утврдите која је служба за катастар непокретности надлежна за упис

 

2.

Утврдите правни статус непокретности у катастру

 

3.

Припремите документацију

 

4.

Платите таксе

 

5.

Саставите захтев за упис

 

6.

Предајте захтев за упис са пратећом документацијом у надлежну службу Републичког геодетског завода (РГЗ)

1) Утврдите која је служба за катастар непокретности надлежна за упис

Надлежна служба је она служба за катастар непокретности која обухвата подручје општине на којој се непокретност налази. Списак свих служби за катастар непокретности, са контактима, можете наћи на интернет страници РГЗ-а http://www.rgz.gov.rs/rgz_find.asp.

2) Утврдите правни статус непокретности у катастру

Могућности и начин уписа права на одређеној непокретности зависе пре свега од њеног правног статуса, односно стања уписа у катастру непокретности. Зато у другом кораку утврдите тај статус, увидом у стање у катастру непокретности, што се остварује издавањем листа непокретности или непосредним увидом у евиденцију и добијањем усмених информација и објашњења од службеника РГЗ-а.

Тек када се утврди тачан правни статус непокретности у катастру, може се за конкретан случај утврдити које радње треба предузети и која документа треба прибавити у циљу жељеног уписа.

3) Припремите документацију

Када сте утврдили правни статус непокретности у катастру потребно је припремити одговарајућу документацију.

Исправе се достављају у оригиналу или овереној копији*.

*Основни суд може оверавати фотокопије исправа најдуже до 1. марта 2017. године, а у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника.

Типичне ситуације:

а) Упис права својине на основу уговора о купопродаји, уколико је продавац уписан као власник непокретности

Потребно је припремити следеће:

  уговор о купопродаји* закључен у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе са изричитом и безусловном сагласношћу продавца да купац може да упише право својине (clausula intabulandi) - ако је нема у самом уговору, потребно је приложити сагласност у посебној, овереној писаној изјави продавца;

  *Уговор о купопродаји закључен са пословно неспособним лицем мора бити сачињен у облику јавнобележничког записа.

   фотокопију личне карте купца или штампани податак из читача електронске личне карте.

   Ако је купац правно лице, потребан је извод из Агенције за привредне регистре Републике Србије, у оригиналу или фотокопији овереној да је верна оригиналу (у суду или у општини).

   б) Упис права својине на основу уговора о купопродаји, уколико продавац није уписан као власник непокретности

   Ако продавац из закљученог уговора о купопродаји није уписан као власник непокретности, већ неко друго лице, поред докумената наведених под а), потребно је приложити и исправе на основу којих продавац изводи своје право од уписаног имаоца права, чиме се доказује целокупни низ основа стицања права (правни континуитет). Ово значи да је у случају да је непокретност била више пута предмет преноса власништва, а и даље је уписана на првобитног власника, потребно да последњи стицалац достави исправе о свим тим преносима.

   Код уговора о откупу станова у друштвеној својини постоји изузетак од обавезе доказивања целокупног низа основа стицања. Наиме, ако је на стану уписано неко друго друштвено правно лице, а не оно које је дало стан у откуп, не треба прибављати исправе о правној вези између тих правних лица.

   в) Упис права својине на основу уговора о купопродаји, уколико је предмет купопродаје објекат или посебан део објекта (стан, пословни простор, гаража)

   Уколико је објекат уписан у катастар непокретности без грађевинске и употребне дозволе, поред докумената наведених под а), односно б), потребно је приложити и:

    грађевинску и употребну дозволу са клаузулом правоснажности (штамбиљ - потврда доносиоца решења да је решење постало правоснажно).

    Уколико објекат није уписан у катастар непокретности, потребно је приложити и:

     елаборат геодетских радова сачињен од стране овлашћене геодетске организације (списак геодетских организација можете наћи на интернет страници РГЗ-а http://www.rgz.gov.rs/reg-go-public/ или у надлежној служби РГЗ-а);

     г) Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

     Потребно је припремити следеће:

      решење надлежног органа јединице локалне самоуправе (на чијој територији се налази предметно грађевинско земљиште) којим се одређеном лицу утврђује право на конверзију права коришћења у право својине и висина накнаде по том основу, са клаузулом правоснажности (штамбиљ - потврда доносиоца решења да је решење постало правоснажно).

      д) Упис хипотеке

      Ако је на непокретности која се залаже уписано право својине заложног дужника

      Потребно је припремити једну од ових исправа које могу бити основ хипотеке, и то:

       уговор о хипотеци* са изричитом и безусловном сагласношћу власника да поверилац може уписати хипотеку на његовој непокретности (clausula intabulandi)
       или
       заложну изјаву* (заложну изјаву даје власник непокретности која је предмет залоге);

       *У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
       У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење.

        решење надлежног суда којим се прихвата споразум странака о обезбеђењу потраживања заснивањем хипотеке, према Закону о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 99/11-др. закон, 109/13-УС, 55/14 и 139/14).

        Ако је објекат, односно посебан део објекта у изградњи

        У овом спучају хипотека се може уписати на основу уговора о хипотеци или заложне изјаве, поред којих је потребно приложити:

         грађевинску дозволу са клаузулом правоснажности (штамбиљ - потврда доносиоца решења да је решење постало правоснажно).

         ђ) Брисање хипотеке

         Да би се извршило брисање хипотеке, односно испис, потребно је приложити:

          исправу за брисање хипотеке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца престало и даје сагласност за брисање хипотеке (брисовна дозвола), која може бити:

          - приватна исправа - брисовна дозвола физичког или правног лица сачињена у писаној форми са потписом овлашћеног лица овереним код јавног бележника или основног суда

          - јавна исправа - брисовна дозвола имаоца јавних овлашћења,

          - правоснажна судска одлука.

          4) Платите таксе и накнаде

          Уз припремљену документацију, потребно је платити и републичку административну таксу за захтев и таксу за услугу РГЗ-а. Као доказ о извршеним уплатама надлежној служби РГЗ-а предају се оригинал уплатнице, односно други доказ о извршеној уплати.

          Висина републичке административне таксе за захтев утврђена је Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14 и 45/15).

          Висина таксе за пружање услуга РГЗ-а утврђена је Правилником о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода ("Службени гласник РС", бр. 116/13, 5/14 - исправка, 8/14, 120/14 и 29/15).

          5) Саставите захтев за упис

          Захтев за упис мора да садржи следеће елементе:

           назив надлежне службе за катастар непокретности којој се захтев упућује; податке о предмету захтева (промени за коју се захтева упис); податке о подносиоцу захтева (име, име једног родитеља и презиме, односно назив, ЈМБГ, односно МБ и адреса подносиоца, као и његовог заступника или пуномоћника - уколико их има); потпис подносиоца захтева, односно овлашћеног лица.

           Поред ових обавезних елемената, захтев може да садржи и друге наводе за које подносилац сматра да су од значаја за одлучивање.

           Примере образаца за подношење захтева можете пронаћи на интернет страници РГЗ-а
           http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2008_04_25.

           Ако захтев подноси заступник или пуномоћник, уз захтев је потребно приложити и одговарајући доказ о својству заступника, односно пуномоћје (пуномоћје мора бити оверено, осим ако се даје адвокату).

           Захтев за упис хипотеке могу поднети власник непокретности, дужник или поверилац.

           6) Предајте захтев за упис са пратећом документацијом у надлежну службу за катастар непокретности

           Захтев за упис хипотеке можете поднети и електронским путем, Интернет сервисом за подношење захтева, о којем информације можете пронаћи на интернет страници РГЗ-а
           www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2009_09_29_03.

           Правна подлога

            

           Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)           Коментари

           Републички геодетски завод

           http://www.rgz.gov.rs

           Булевар војводе Мишића 39

           +381 11 / 265-05-38

           +381 11 / 265-22-22

           еАнкете