Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Потребна документација и таксе за упис у катастар непокретности


Назив услуге

 Потребна документација и таксе за упис у катастар непокретности

Орган задужен за спровођење

 РГЗ

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

 

Потребна документација и таксе за упис у катастар непокретности

Републички геодетски завод је ради што потпунијег информисања корисника својих услуга припремио пано за огласне табле за све своје основне и уже унутрашње јединице (Службе за катастар непокретности).

 

Републичи геодетски завод је ради што потпунијег информисања корисника својих услуга припремио пано за огласне табле за све Службе за катастар непокретности.

Пано садржи обавештење о потребној документацији, таксама за упис непокретности и стварних права у катастар непокретности, и то за:

  1. Упис имаоца права на непокретности за парцелу, објекат и посебан део зграде (стан, пословни простор и гаража);

  2. Упис објекта (са уписом имаоца права);

  3. Упис хипотеке;

  4. Брисање хипотеке;

  5. Промену правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности без грађевинске дозволе;

  6. Промену правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности са грађевинском дозволом, а без употребне дозволе;

  7. Промену насталу парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела.

Таксативно је наведена потребна документација, као и износ републичких административних такси и такси за услуге Републичког геодетског завода.

Такође, сваки пано садржи контакт адресу, број телефона и телефакса и mail адресу Републичког геодетског завода.

Циљ оваквог вида обавештавања јесте да се корисницима услуга, односно власницима непокретности пружи детаљна информација о потребној документацији за упис непокретности и стварних права на непокретностима, а све ради ефикаснијег решавања предмета.

Правна подлога

 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)Коментари

Републички геодетски завод

http://www.rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

еАнкете