Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Јавни огласи, решења и неуручена акта


Назив услуге

 Јавни огласи, решења и неуручена акта

Орган задужен за спровођење

 РГЗ

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

 

Јавни огласи и решења о потврђивању катастра непокретности

Чланом 93. Закона о државном премеру и катастру прописано је да се јавни огласи о оснивању катастра непокретности објављују и на Интернет страници РГЗ-а најкасније 30 дана пре почетка оснивања катастра непокретности. Чланом 108. наведеног Закона прописано је да се на интернет страници РГЗ-а објављује и Решења о потврђивању катастра непокретности.

Акта служби за катастар непокретности чије уручење није било могуће

Чланом 127. Закона о државном премеру и катастру прописано је, између осталог, да се решење или други акт службе за катастар непокретности доставља јавним саопштењем на интернет страници Завода ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен или да пошиљку није преузео у остављеном року. У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од осам дана од дана истицања на интернет страници Завода.

Статус власничке евиденције и статус израде ДКП-а

Сервис има за циљ да прикаже податке о катастарским општинама (КО), статусима власничке евиденције, статусима дигиталног катастарског плана (ДКП) и да информише јавност о динамици оснивања катастра непокретности (КН), односно израде ДКП-а по општинама.

Основни избор

Статус власничке евиденције

Статус власничке евиденције
Преглед основних података о катастарским општинама и њихових статуса власничке евиденције…

 

Статус ДКП-а

Статус ДКП-а
Преглед катастарских општина са статусима израде ДКП-а…

Неуручена акта

Неуручена акта СКН
Преглед и преузимање неуручених аката служби за катастар непокретности…

Јавни огласи о оснивању КН

Јавни огласи о оснивању КН
Преглед Јавних огласа о оснивању катастра непокретности…

 

Решења о потврђивању оснивања КН

Решења о потврђивању оснивања КН
Преглед и преузимање решења о потврђивању оснивања катастра непокретности…

 

 

Правна подлога

 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)Коментари

Републички геодетски завод

http://www.rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

еАнкете