Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Подношење захтева за приступ информацијама


Назив услуге

Подношење захтева за приступ информацијама

Орган задужен за спровођење

 Министарство правде

Опис

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу доставити путем поштанске службе на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина 22-24 или предати непосредно у Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина бр.  22-26.

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете