Општина Врњачка Бања

Издавање решења за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатности

Опис

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу подноси лице (лично) које жели да оствари право на породичну инвалиднину по палом борцу

Где и како

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу подноси се Служба за привреду, локално економски развој и друштвен делатности (информације на број: 036/601-222) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:
 - лична карта (фотокопија), у случају расељеног лица фотокопија потврде Полицијске станице
 - уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни воји орган), (оригинал)
 - изводи из МКР и МКУ за лице из кога се изводи право (оригинал)
 - уверење о држављанству за подносиоца захтева и за децу (оригинали)
 - извод из МКВ за подносиоца захтева (оригинал)
 - извод из МКР за подносиоца захтева (оригинал)
 - изводи из МКР за децу (оригинали)
 - оверена изјава два сведока да се није преудала
 - потврда да се дете (деца) налазе на школовању (оригинал)

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др.закон и 111/2009 – др.закон)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете