Општина Врњачка Бања

Издавање решења за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатности

Опис

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду подноси лице које жели да оствари право на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду.

Где и како

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду подноси се Служби за привреду, локално економски развој и друштвене делатности (информације на број: 036/601-222) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева, односно у року од 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:
- лична карта (фотокопија), у случају расељеног лица фотокопија потврде Полицијске станице за подносиоца захтева и за умрлог
- извод из матичне књиге умрлих за умрлог војног инвалида (оригинал)
- уверење о држављанству за подносиоца захтева (оригинал)
- извод из матичне књиге венчаних за подносиоца захтева (оригинал)
- извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева (оригинал)
- оверена изјава два сведока  да је подносилац захтева живео/ла у брачној заједници са умрлим војним инвалидом, сахранила га у свему према месним обичајима

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др.закон и 111/2009 – др.закон)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете