Општина Врњачка Бања

Издавање решења за признавање права на борачки додатак - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за признавање права на борачки додатак

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања

Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатности

Опис

Захтев за признавање права на борачки додатак подноси лице које жели да му се призна право на борачки додатак

Где и како

Захтев за признавање права на борачки додатак подноси се Служби за привреду, локално економски развој и друштвене делатности (информације на број: 036/601-222) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:

 - лична карта (фотокопија), у случају расељеног лица фотокопија потврде Полицијске станице
 - оверена фотокопија решења о признатом својству
 - уговор о раду
 - оверена фотокопија радне књижице
 - фотокопија потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање
 - фотокопија здравствене књижице
 - уверење РФПИО да је у радном односу
 - уверење Националне службе за запошљавање да је корисник привремене накнаде (за лица која су била у радном односу у друштвеној организацији и друштвеном предузећу на подручју АП Косово и Метохија

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др.закон и 111/2009 – др.закон)

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете