Општина Врњачка Бања

Издавање решења за признавање својства мирнодопског војног инвалида - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за признавање својства мирнодопског војног инвалида

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатности

Опис

Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида подноси лице које жели да оствари својство мирнодопског војног инвалида

Где и како

Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида подноси се Служби за привреду,окално економски развој и друштвене делатности (информације на број: 036/601-222) која решавајући по захтеву доноси решење у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:

 - лична карта (фотокопија) за подносиоца захтева, у случају расељеног лица фотокопија потврде Полицијске станице;
 - уверење о држављанству;
 - извод из МКР;
 - уверење војне јединице о околностима повређивања или решење Војне поште о отпуштању из Војске као неспособног за службу (издаје надлежна војна јединица или војна установа);
 - налаз и оцена војне лекарске комисије о привременој неспособности за војну службу
 - уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје Војни одсек према месту пребивалишта странке);
 - оверена фотокопија војне књижице;
 - медицинска документација о рани, повреди и озледи мора да потиче из времена када је рана, повреда или озледа задобијена, односно чињеница да је болест наступила утврђује се на основу медицинске документације који потиче из времена службе у Војсци Југославије и периода од 30 дана по отпуштању из Војске Југославије;

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др.закон и 111/2009 – др.закон)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете