Општина Врњачка Бања

Доношење решења за остваривање права на родитељски додатак - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Доношење решења за остваривање права на родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Доношење решења за остваривање права на родитељски додатак (Захтев за остваривање права на родитељски додатак додатак).

Где и како

Захтев за остваривање права на дечји додатак подноси се Службиза привреду, локално економски развој и друштвене делатности бр.2.(информације  на број 036/201-222, 036/601-223),или на мејл  dz@vrnjackabanja.gov.rs., који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако је захтев непотпун.

 УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

1.  Изводе из матичне књиге рођених за сву своју децу.
2.  Уверење да је држављанин Републике Србије (за подносиоца захтева, не старије од шест месеци).
3.  Фотокопије личне карте (за подносиоца - мајку)
4.  Фотокопију  оверених здравствених књижица (за подносиоца - мајку)
5.  Пријава пребивалишта за децу - о којој непосредно брине
6.  Уверење надлежног органа старатељства (Центра за социјални рад Врњачка Бања)
7.  Фотокопија  картице текућег рачуна (Поштанске штедионице)

Правни основ

- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001);

- Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС", број 16/2002, 115/2005, 107/2009);

- Правиник о ближим условима и начину успостављања права на финансијску подршку породици са децом („Сл.гласник РС", број 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010, 27/2011)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете