Општина Врњачка Бања

Издавање решења за склапање брака преко пуномоћника - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за склапање брака преко пуномоћника

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Општинска управа може, изузетно, решењем дозволити да се брак склопи у присуству једног будућег супружника и пуномоћника другог будућег супружника ако за то постоје нарочито оправдани разлози.

Пуномоћје за склапање брака мора бити оверено и издато само ради склапања брака.

Пуномоћје треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати склапању брака, као и датум овере пуномоћја.

Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања.

Где и како

Захтев за склапање брака преко пуномоћника предаје се одељењу за Општу управу, канцеларија бр.62. (информације на број 036/601-256, или на мејл nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева.

Уз захтев подноси се:
 - Oверено пуномоћје од надлежног органа у земљи (суд, или у иностранству амбасада или конзулат).
 - Доказ о уплати таксе.

Документи не могу бити старија од 6 месеци. 

Правни основ

Закон о породичном праву („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете