Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

Извод из матичнe књигe умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге умрлих

Орган задужен за спровођење

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, о коме се води: матична књига рођених, венчаних и умрлих.
Извод из матичне књиге умрлих,који се издаје на основу података из матичне умрлих је јавна исправа.

Напомена:
„Сходно члану 83. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14), изводи из матичних књига се издају на захтев лица из члана 41. истог Закона, односно лицу на које се подаци у матичним књигама односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.“

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих на домаћем и обрасцу намењеном иностранству за лица рођена у Београду, странка подноси матичару надлежне матичне службе Секретаријата за управу Градске управе града Београда.

Уз захтев се прилаже:

(за извод из матичне књиге умрлих на домаћем обрасцу)

- доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 310,00 динара за захтев
- доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 120,00 динара 

(за издавање извода на обрасцу намењеном иностранству)

- доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 310,00 динара за захтев
- доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 410.00 динара  

Напомена: Приликом сваке испоруке плаћа се накнада за поштанске услуге у износу од 198,00 динара. Републичка административна такса се не плаћа у случајевима предвиђеним чланом 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

 Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" бр. 20/09 и 145/14)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете