Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

16.6. Дозвола за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада


Назив услуге

16.6. Дозвола за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис

Сврха поступка је издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, којим се обезбеђују адекватни услови за управљање отпадом, како би се смањио негативан утицај на животну средину. 
Поступак се покреће достављањем захтева у писаној форми у штампаном или електронском облику на писарници Градске управе. Након тога следи обрада предмета, која траје до 60 дана. Затим се решење прослеђује подносиоцу захтева у писаној форми. 

Документација која се прилаже:

- Радни план постројења за управљање отпадом;
- Акт надлежне службе МУП РС о извршеној категоризацији коришћеног објекта, земљишта и делатности оператера, односно субјекта заштите од пожара, према угрожености од пожара; сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и сагласност на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара;
- План за затварање постројења;
- Изјава о методама третмана или одлагања отпада;
- Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
- Акт о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад, у којем се потврђује да то лице испуњава прописане услове;
- Акт надлежног органа донет у спроведеном поступку процене утицаја постројења на животну средину, у складу са законом;
- Копије одобрења и сагласности других надлежних органа (грађевинске, употребне дозволе/захтеви за озакоњење објекта, водна акта и сл);
- Финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињеним трећим лицима;
- Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са законом;
- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и за издавање дозволе;
- Koпија плана парцеле (Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности), као и доказ о праву својине (лист непокретности или власнички лист), односно коришћења земљишта и објекта (уговор о закупу).

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника:

Славица Тошић, начелник Одељења за издавање дозвола

Телефон: 011/3309-183
Е-маил: slavica.tosic@beograd.gov.rs и beoeko@beograd.gov.rs 

Захтев се подноси у писарници, 27 марта 43-45  Београд.

Рок за решавање предмета: 60 дана.

Правни основ

- Прописи који уређују канцеларијско пословање органа државне управе;
- Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“ број 18/16);
- Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03... 3/18 и 50/18);
- Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Остали прописи којима се уређује начин поступања са одређеним врстама отпада и утврђују обавезе оператера и услови за издавање дозвола;
- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно сскладиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (“Службени гласник РС“ број 38/18);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник РС“ број 56/10);
- Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС“ број 96/09);
- Одлука о Градској управи града Београда („Службени лист града Београд“, број 126/16, 2/17 и 36/17).Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете