Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

16.4. Одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину


Назив услуге

16.4. Одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис

Сврха поступка је доношење одговарајуће одлуке о неопходности израде процене утицаја пројеката на животну средину. 

Поступак се покреће достављањем захтева у писменој форми у штампаном или електронском облику на писарници Градске управе. Након тога следи обрада предмета, која траје до 30 дана. 

Затим се решење прослеђује подносиоцу захтева у писаној форми. 

Документација која се прилаже:

- Локацијски услови за пројекте за које се издаје грађевинска дозвола или информација о локацији за пројекте који зе изводе на основу решења којима се одобрава извођење радова;
- Копија пријаве објекта изграђеног без грађевинске дозволе за затечена стања;
- Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из пројекта изведеног објекта за затечена стања;
- Графички приказ микро и макро локације;
-  Услови и сагласност других надлежних органа и организација;
- Стручна оцена оптерећења животне средине за планиране/постављене  изворе нејонизујућих зрачења;
- Други докази на захтев Секретаријата;
- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева за одлучивање о потреби процене утицаја


Где и како

Контакт подаци надлежног службеника:

Андреја Радоичић Зелић, начелник одељења за процену утицаја пројеката на животну средину

Телефон: 011/3309-171
Е-маил: andreja.zelic@beograd.gov.rs и beoeko@beograd.gov.rs

Захтев се подноси у писарници, 27 марта 43-45  Београд.

Рок за решавање предмета: 30 дана.

Правни основ

- Прописи који уређују канцеларијско пословање органа државне управе;
- Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“ број 18/16);
- Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 43/03... , 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/09);
- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гралсник РС“ број 114/08);
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захетва за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја („Службени гласник РС“, број 69/05);
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
- Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Остали прописи којима се уређује заштита животне средине.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете